برچسب » رتبه بندی

این گروه از معلمان بازنشسته مشمول رتبه بندی معلمان نشدند
1 ماه قبل
گزارش؛

این گروه از معلمان بازنشسته مشمول رتبه بندی معلمان نشدند

بر اساس قانون این گروه از معلمان بازنشسته مشمول قانون می ‎ شوند، اما افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی معلمان برای آنان اعمال نشده است.