برچسب » آموزش و پرورش

آموزگار شهیده بتول صحرایی
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

آموزگار شهیده بتول صحرایی

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت

شهید معلم حجت اله گوهری
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

شهید معلم حجت اله گوهری

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت

معلم شهید پرویز نوروزی
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

معلم شهید پرویز نوروزی

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت

معلم شهید احمد کرمی
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

معلم شهید احمد کرمی

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت

شهید معلم نادر شادیوند
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

شهید معلم نادر شادیوند

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت

معلم شهید محمدرضا کاظمی
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

معلم شهید محمدرضا کاظمی

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت

معلم شهید قدرت نظری
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

معلم شهید قدرت نظری

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت

دانشجوی شهید بساط سعدی
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

دانشجوی شهید بساط سعدی

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت

معلم شهید حجت اله گوهری
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

معلم شهید حجت اله گوهری

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت:

معلم شهیده مهوش پروری
1 ماه قبل
شهدای فرهنگی؛

معلم شهیده مهوش پروری

در آستانه هفته معلم؛ به معرفی شهدای فرهنگی در این رسانه خواهیم پرداخت