"مزایا"

دو خبر خوش مالی برای فرهنگیان !

?طبق اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش، طبقه تشوقی هیچ دبیری کم نشده است. این گزارش می افزاید که مابقی معوقات معلمان تا آغاز سال تحصیلی جاری پرداخت خواهد شد. ?به گزارش ایلام معلم، برخی از گزارشات حاکی است که بر اساس بخشنامه... 

آخرین اخبار