"بی تدبیری"

باز هم بی تدبیری بلای جان تیم ایلام شد!

  به گزارش ایلام معلم ، تیم “دبیرستان سعادت” شهر ایلام اعزامی به مسابقات آموزشگاهی  فوتسال پسران به دلیل برنامه ریزی غلط مسئولین برگزاری و همچنین عدم برگزاری مسابقات در ساعات تعیین شده متاسفانه با شرایط بسیار بدی مواجه شده که در نهایت منجر به... 

آخرین اخبار