"برشی از زندگی برخی از دختران روستایی موسیان"

برشی از زندگی برخی از دختران روستایی موسیان برشی از زندگی برخی از دختران روستایی موسیان

با خواهش فراوان مادرم از خواب بیدار می شوم.من معمولا باصبح ها میانه ی خوبی ندارم، مخصوصا زمانی که هوا سرد می شود و مجبورت می کنند، پتوی نازک و کهنه ات را بکشی کنار، و پای سفره ی همیشگی نان و چای شیرین بنشینی. بعد از خوردن صبحانه تذکرات مادرم شروع می شوند: -حواست... 

آخرین اخبار