"بررسی صلاحیت"

آغاز به کار بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان داوطلب ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تهران

ایلام معلم؛ شنبه زاده مدیر هسته گزینش استان  اظهار داشت: آغاز بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان متقاضی ورود به مراکز دانشگاه فرهنگیان وشهید رجایی تهران از هفته اول شهریور آغاز می شود ایشان در خصوص پذیرفته شدگان توجه داوطلبان را به نکات زیر معطوف نمودند. ۱-هرکدام... 

آخرین اخبار