"استاندارد های آموزشی"

نظام تعلیم و تربیت رژیم صهیونیستی هم رو به سقوط است.

  به گزارش ایلام معلم  به نقل از هاکریا ۲۰۴۰ و به نقل از جروزالم پست، کیفیت آموزش به نیمی از دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان در اسرائیل با استانداردهای جهان سوم برابری می‌کند؛ کیفیت آموزش به دانش‌آموزان عرب اسرائیلی از این حد نیز پایین‌تر است. در... 

آخرین اخبار