"اخلاق"

معلم اخلاق

  http://ilammoallem.ir/wp-content/uploads/2017/08/439031022d0ce24a2ae07801f3acbbbe7222089-240p__48771.mp4   اگر زیر نظر روحانیّت روی، آدم می‌شوی و اگر زیر نظر رذالت‌ها و صهیونیسم‌ها روی، داعشی می‌شوی. این دست خود توست و سلمان و ابی‌ذر شدن با جدیّت خود توست و تو هستی که می‌توانی سلمان شوی و... 

آخرین اخبار