"آموزش و پرورش ایوان"

معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایوان سازماندهی شدند

ایلام معلم، علیرضا پناهی مدیر آموزش و پرورش در جلسه ساماندهی معلمان ابتدایی شهرستان ایوان گفت: امسال در مقطع ابتدایی، سازماندهی کلی نیروهای همکار صورت گرفت و با تلاش معاونت  محترم آموزشی تمام امتیازت آموزگاران محترم مورد بررسی قرار گرفته است تا حق... 

آخرین اخبار