"آزاده اسدی"

درخشش بانوان فرهنگی ایلام در کسب مقام نخست کشوری در جشنواره ی درس پژوهی

مشاور بانوان اداره آموزش و پرورش شهرستان ایلام، ازدرخشش بانوان فرهنگی این شهرستان در کسب مقام نخست کشوری درجشنواره ی درس پژوهی تدریس برتر خبر داد ایلام معلم؛ همکاران فرهیخته وهنرمند گروه فرهنگ وهنر شهرستان ایلام  خانم ها آزاده اسدی ،زهرا جمشیدی... 

آخرین اخبار