کتاب های پیش دانشگاهی تجربی
کد کتاب
عنوان
پایه
رشته سال تحصیلی ۹۶-۹۷

۲۸۳٫۱

زبان وادبیات فارسی عمومی

پیش دانشکاهی

 مقدمه ۵۳۳٫۳۲ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۴۶ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۲۴ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۲۹ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۲۹ مگابایت
 بخش پنجم ۹۵۰٫۰۵ کیلوبایت
 بخش ششم ۷۳۹٫۳۱ کیلوبایت
 زبان و ادبیات فارسی (عمومی) ۴٫۸۸ مگابایت

۲۸۴٫۱
زبان انگلیسی ۱و۲

پیش دانشکاهی

 مقدمه ۴۹۵٫۵۳ کیلوبایت
 بخش اول ۴۴۵٫۸۴ کیلوبایت
 بخش دوم ۴۲۷٫۴۵ کیلوبایت
 بخش سوم ۴۵۰٫۷۳ کیلوبایت
 بخش چهارم ۴۶۳٫۳۳ کیلوبایت
 بخش پنجم ۴۲۴٫۲۸ کیلوبایت
 بخش ششم ۴۱۶٫۹۴ کیلوبایت
 بخش هفتم ۴۴۷٫۴۳ کیلوبایت
 بخش هشتم ۴۲۶٫۴۲ کیلوبایت
 بخش نهم ۴۰۵٫۸۵ کیلوبایت
 انگلیسی (۱) و (۲) ۲٫۰۷ مگابایت

۲۸۵٫۱ معارف اسلامی ۱و۲

پیش دانشکاهی

علوم تجربی ۹۵

۲۸۵,۳ بینش دینی ویژه اقلیت ها

پیش دانشکاهی

PDF icon مقدمه ۵۱۷٫۹۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۳۱۲٫۸۵ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۳۵۷٫۵۴ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۲۷۵٫۸ کیلوبایت
PDF icon کل کتاب ۷۲۱٫۶۴ کیلوبایت

۲۸۸٫۱ فیزیک

پیش دانشکاهی

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱۷۷٫۸۱ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۶۲ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۹۴۵٫۲۲ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۷۸۸٫۸۶ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۷۷۷٫۴۷ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۶۶۸٫۱۲ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۹۱۷٫۲۱ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم ۷۸۶٫۰۵ کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم ۸۸۷٫۰۵ کیلوبایت
PDF icon بخش نهم ۸۵۹٫۰۹ کیلوبایت
PDF icon بخش دهم ۴۷۱٫۳۱ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فیزیک-پیش دانشگاهی ۳٫۹۵ مگابایت

۲۸۹٫۱ شیمی فرآیندهای شیمیایی

پیش دانشکاهی

PDF icon مقدمه ۵۷۰٫۷۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۴۵ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۳۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۳۵ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۳٫۰۶ مگابایت
PDF icon شیمی ۵٫۹ مگابایت
۲۹۰٫۲ زیست شناسی

پیش دانشکاهی

 مقدمه ۱۳۸٫۹۳ کیلوبایت
 بخش اول ۵۲۳٫۴۱ کیلوبایت
 بخش دوم ۳۷۹٫۰۶ کیلوبایت
 بخش سوم ۴۰۷٫۶۶ کیلوبایت
 بخش چهارم ۴۱۳٫۶۶ کیلوبایت
 بخش پنجم ۱۰۱۳٫۰۲ کیلوبایت
 بخش ششم ۴۶۵٫۶۷ کیلوبایت
 بخش هفتم ۳۷۵٫۴۶ کیلوبایت
 بخش هشتم ۵۰۶٫۱۱ کیلوبایت
 بخش نهم ۵۵۵٫۴۴ کیلوبایت
 بخش دهم ۴۷۶٫۹۶ کیلوبایت
 بخش یازدهم ۵۵۷٫۳۴ کیلوبایت
 بخش دوازدهم ۱۵۰٫۴۸ کیلوبایت
 زیست شناسی ۴٫۹۸ مگابایت
۲۹۱٫۱ علوم زمین

پیش دانشکاهی

 مقدمه ۴۶۶٫۶۵ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۱۶ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۴۶ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۱۶ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۱۱ مگابایت
 علوم زمین ۳٫۶۲ مگابایت

۲۹۲٫۱ ریاضی عمومی ۱و۲

پیش دانشکاهی

PDF icon مقدمه ۴۵۸٫۶۹ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱۶۲٫۵۵ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۳۲۷٫۱۲ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۵۴۹٫۴۷ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۶۰۷٫۲۱ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۷۰۴٫۹۸ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۶۰۸٫۷۷ کیلوبایت
PDF icon کل کتاب ۱٫۱۳ مگابایت
۳۱۸٫۳ آلمانی ۱ و ۲

پیش دانشکاهی

PDF icon مقدمه ۶۲۹٫۵۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۴۰۷٫۴۱ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۴۵۱٫۳۹ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۳۳۱٫۴۸ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۴۶۳٫۱۱ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۱۹۱٫۲۲ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۱۷۱٫۹۶ کیلوبایت
PDF icon آلمانی (۱) و (۲) دوره پیش دانشگاهی ۱٫۶۱ مگابایت

۳۱۸٫۴ فرانسه ۱ و ۲

پیش دانشکاهی

PDF icon مقدمه ۱۱۶٫۸۹ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۲۸۰٫۰۸ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۲۶۰٫۹۵ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۲۸۵٫۶۶ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۲۹۳٫۱۲ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۲۸۷٫۱ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۲۰۶٫۹۱ کیلوبایت
PDF icon فرانسه (۱)و (۲) دوره پیش دانشگاهی ۱٫۰۷ مگابایت

۲۱۳٫۲ کتاب تمرین برای فراگیران زبان آلمانی

پیش دانشکاهی

علوم تجربی۹۳