کتاب های پیش دانشگاهی رشته انسانی
کد کتاب
عنوان
پایه
رشته فایل کتاب

۲۸۳/۴

ادبیات فارسی

(قافیه،عروض،سبک شناسی و نقد ادبی)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۵۵۲٫۱۹ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۹۳۸٫۹ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۹۷۲٫۶۱ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۳۴ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۱ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۶۶۲٫۳۹ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۹۶۳٫۴۲ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) ۳٫۴ مگابایت

۲۸۳/۱ زبان و ادبیّات فارسی (عمومی)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۵۳۳٫۳۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۴۶ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۲۴ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۲۹ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۲۹ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۹۵۰٫۰۵ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۷۳۹٫۳۱ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon زبان و ادبیات فارسی (عمومی) ۴٫۸۸ مگابایت

۲۸۵/۱

دین و زندگی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶۰۴٫۶۷ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۵۸ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۱۱ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۴ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۶۱ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۹۴۵٫۹۱ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۷۳۰٫۲۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon معارف اسلامی (دین و زندگی) ۳٫۷۴ مگابایت

۲۸۵/۳ بینش دینی ویژه اقلیت ها

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۵۱۷٫۹۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۳۱۲٫۸۵ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۳۵۷٫۵۴ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۲۷۵٫۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon بینش دینی (ویژه اقلیت های دینی) ۷۲۱٫۶۴ کیلوبایت

۲۹۲٫۲ ریاضی پایه

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱۲۴٫۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۴۶۱٫۵۸ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۰۳ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۷۵۳٫۵۷ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۵۷۰٫۱۴ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۵۴۴٫۶۲ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی پایه ۲٫۶۱ مگابایت

۲۹۷/۲ جغرافیا

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱۰۳٫۷۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۹۲۹٫۶۲ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۶۶۳٫۲۳ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۱۱ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۵۴ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۰۶ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۷۳۲٫۶۷ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم ۸۷۶٫۷۷ کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم ۶۷۳٫۳۱ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon جغرافیا ۳٫۹۱ مگابایت

۳۰۰/۱ علوم اجتماعی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۵۳۰٫۱۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۲٫۹۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۴ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۲٫۰۱ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۲٫۱۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم اجتماعی ۶٫۳۱ مگابایت

۳۰۲٫۱ تاریخ شناسی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۵۰۰٫۶۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۴۱۱٫۶۸ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۳۱۴٫۰۴ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۷۱۸٫۷۲ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۲۳۷٫۷۱ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۲۴۵٫۶۱ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۴۶۱٫۶۵ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم ۴۲۶٫۹۴ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تاریخ شناسی ۲٫۲۴ مگابایت

۳۱۶٫۱ عربی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۴۵۸٫۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۴۲۳٫۴۶ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۵۷۹٫۸۶ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۶۳۹٫۶۶ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۴۹۳٫۲۵ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۷۵۳٫۳۶ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۵۹۳٫۱۵ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی ۱٫۳ مگابایت

۳۱۷٫۱ فلسفه

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۴۷۹٫۸۱ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۸۰۳٫۵۶ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۰۷ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۶۲۶٫۷۵ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۶۳۸٫۱۷ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۵۴۰٫۸۳ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۷۵۹٫۵۸ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم ۶۱۹٫۷۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) ۲٫۵۳ مگابایت

۱/۲۸۴ انگلیسی (۱)و(۲)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی
 مقدمه ۴۹۵٫۵۳ کیلوبایت
 بخش اول ۴۴۵٫۸۴ کیلوبایت
 بخش دوم ۴۲۷٫۴۵ کیلوبایت
 بخش سوم ۴۵۰٫۷۳ کیلوبایت
 بخش چهارم ۴۶۳٫۳۳ کیلوبایت
 بخش پنجم ۴۲۴٫۲۸ کیلوبایت
 بخش ششم ۴۱۶٫۹۴ کیلوبایت
 بخش هفتم ۴۴۷٫۴۳ کیلوبایت
 بخش هشتم ۴۲۶٫۴۲ کیلوبایت
 بخش نهم ۴۰۵٫۸۵ کیلوبایت
 انگلیسی (۱) و (۲) ۲٫۰۷ مگابایت
۳۱۸٫۳ آلمانی (۱)و(۲)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳
PDF icon مقدمه ۶۲۹٫۵۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۴۰۷٫۴۱ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۴۵۱٫۳۹ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۳۳۱٫۴۸ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۴۶۳٫۱۱ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۱۹۱٫۲۲ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۱۷۱٫۹۶ کیلوبایت
PDF icon آلمانی (۱) و (۲) دوره پیش دانشگاهی ۱٫۶۱ مگابایت

۳۱۸٫۴ فرانسه (۱)و(۲)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی۹۳
PDF icon مقدمه ۱۱۶٫۸۹ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۲۸۰٫۰۸ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۲۶۰٫۹۵ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۲۸۵٫۶۶ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۲۹۳٫۱۲ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۲۸۷٫۱ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۲۰۶٫۹۱ کیلوبایت
PDF icon فرانسه (۱)و (۲) دوره پیش دانشگاهی ۱٫۰۷ مگابایت