کتاب های سوم متوسطه اول(نهم)
کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود فایل

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

۱۳۵/۱

ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت)

(۹۶/۰۵/۱۰)

نهم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۴۷۷٫۵۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۵۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:

۱۳۹

فرهنگ و هنر

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۴٫۰۶ مگابایت
PDF icon بخش اول ۳٫۴۶ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۵٫۱۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فرهنگ و هنر ۱۱٫۷۱ مگابایت

۱۳۶

کار و فناوری

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶۱۸٫۰۶ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۸۴۰٫۵۶ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۳ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۳ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۹۸۲٫۵۴ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۶ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۱٫۵۲ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۱٫۱۹ مگابایت
PDF icon بخش هشتم ۱٫۲۸ مگابایت
PDF icon بخش نهم ۱٫۱۱ مگابایت
PDF icon بخش دهم ۱٫۱۹ مگابایت
PDF icon بخش یازدهم ۱٫۰۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کار و فناوری ۸٫۶۸ مگابایت

۱۳۸

مطالعات اجتماعی (جغرافیا، تاریخ، مدنی)

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۵۳۰٫۲۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۴٫۶۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۳٫۳ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۳٫۱۵ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۹۵۳٫۹۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی ۱۰٫۷۲ مگابایت

۱۳۵

پیام های آسمان

(۲۰/۰۴/۹۶)

سوم متوسطه

 مقدمه ۹۰۴٫۳۱ کیلوبایت
 بخش اول ۲٫۷۵ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۳۳ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۵ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۰۵ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۹۲ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۱۷ مگابایت
 پیام های آسمان ۸٫۱۵ مگابایت

۱۳۳

ریاضی

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶۴۳٫۱۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۸۸۱٫۰۸ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۹۰۴٫۲۸ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۷۷۱٫۱۴ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۷۵۳٫۸۱ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۶۱۰٫۸۹ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۷۲۷٫۷۶ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم ۷۲۲٫۶۷ کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم ۷۰۱٫۵۵ کیلوبایت
PDF icon بخش نهم ۶۸۸٫۲۷ کیلوبایت
PDF icon بخش دهم ۲٫۵۲ مگابایت
PDF icon بخش یازدهم ۹۱۲٫۸۲ کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم ۹۲۳٫۴۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی ۵٫۷۸ مگابایت

۱۳۱٫۱

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱۰۱۶٫۷۱ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۴٫۲۵ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۳٫۹۱ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۲٫۶۶ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۳٫۴۹ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۳٫۱۴ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۲٫۷۸ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۴٫۵۷ مگابایت
PDF icon بخش هشتم ۴٫۱۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش ۲۶٫۲۸ مگابایت

۱۴۴

آمادگی دفاعی

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۲۵٫۴۵ مگابایت
PDF icon بخش اول ۲۳٫۶۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آمادگی دفاعی ۱۹٫۵۹ مگابایت

۱۴۰٫۱

کتاب کار انگلیسی

(۲۰/۰۴/۹۶)

نهم

 کتاب کار انگیسی ۴٫۵۹ مگابایت

۱۳۱ فارسی

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱٫۱ مگابایت
PDF icon بخش اول ۱٫۲۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۴۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۵۷ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۷۸ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۷۵ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۲٫۱۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی ۸٫۳۶ مگابایت

۱۳۵/۲

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق- 
ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی)(۲۷/۰۴/۹۶)

نهم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۴۸۰٫۲۸ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۶۶۸٫۲۳ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۴۴۲٫۴۱ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۵۴۰٫۴۵ کیلوبایت

۱۴۱ عربی

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱٫۱۷ مگابایت
PDF icon بخش اول ۸٫۴۷ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۸۷۶٫۸۱ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی ۹٫۶۱ مگابایت

۱۴۲ آموزش قرآن

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۵٫۳۸ مگابایت
PDF icon بخش اول ۷٫۷۷ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۴٫۲۳ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۲٫۳۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آموزش قرآن ۱۸٫۲۱ مگابایت

۱۴۰ زبان انگلیسی

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم
فایل کامل کتاب:
PDF icon انگلیسی ۳ ۷٫۵۶ مگابایت

۱۳۴ علوم تجربی

(۹۶/۰۴/۰۴)

نهم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۵۳۵٫۳۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۳٫۰۵ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۸۲۸٫۷۷ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۱۲ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۹۳۸٫۲۲ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۲٫۵۵ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۷۸۶٫۴۹ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم ۸۲۵٫۷۱ کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم ۹۰۸٫۱ کیلوبایت
PDF icon بخش نهم ۸۹۴٫۲۲ کیلوبایت
PDF icon بخش دهم ۷۴۱٫۱۲ کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم ۹۱۲٫۲۷ کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم ۷۴۲٫۸۴ کیلوبایت
PDF icon بخش سیزدهم ۷۶۳٫۲۲ کیلوبایت
PDF icon بخش چهاردهم ۹۳۳٫۳۱ کیلوبایت
PDF icon بخش پازدهم ۱٫۰۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی ۱۰٫۹۹ مگابایت