کتاب های اول متوسطه اول(هفتم)
کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود                                         

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۱۰۱٫۱

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

(۰۳/۰۴/۹۶)

 هفتم

فایل بخش های کتاب:

PDF icon مقدمه ۱٫۲۶ مگابایت
PDF icon بخش اول ۳٫۶۳ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۳۸ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۲٫۲۲ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۸۸ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۲٫۶۳ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۲٫۴۹ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۲٫۶۹ مگابایت
PDF icon بخش هشتم ۳٫۰۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش ۱۸٫۸۷ مگابایت

۱۰۱

فارسی

(۰۳/۰۴/۹۶)

هفتم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱٫۵۷ مگابایت
PDF icon بخش اول ۲٫۱۸ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۱۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۱۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی ۴٫۵۶ مگابایت

۱۰۴

علوم تجربی

(۰۳/۰۴/۹۶)

هفتم

فایل بخش های کتاب:

PDF icon مقدمه ۵۴۱٫۲۸ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۵٫۱۵ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۵۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی ۷٫۳۷ مگابایت

۱۰۸

مطالعات اجتماعی

(۰۳/۰۴/۹۶)

هفتم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۶۳٫۰۸ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۷٫۹۱ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۴٫۳۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) ۱۲٫۰۵ مگابایت

۱۱۱/۱

تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران )

(۰۳/۰۴/۹۶)

هفتم

PDF icon تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران)۱٫۵۴ مگابایت

۱۱۱

تفکر و سبک زندگی(کتاب مشترک دختران و پسران)

(۰۳/۰۴/۹۶)

هفتم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۲٫۸۶ مگابایت
PDF icon بخش اول ۲٫۵۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تفکر و سبک زندگی (کتاب مشترک دختران و پسران) ۴٫۹۸ مگابایت

 

۱۰۳

ریاضی

(۰۳/۰۴/۹۶)

 هفتم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۲٫۳۴ مگابایت
PDF icon بخش اول ۱٫۳۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۹۱۷٫۱۶ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۸۹۶٫۷۸ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۰۷ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۸۳۹٫۶۳ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۹۵۶ کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم ۸۲۳٫۰۲ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی ۵٫۶۹ مگابایت

۱۰۹

فرهنگ و هنر

(۰۳/۰۴/۹۶)

هفتم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶۴۴٫۱۶ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۶٫۳۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فرهنگ و هنر ۶٫۵۶ مگابایت

۱۰۵

پیام های آسمان

(۰۳/۰۴/۹۶)
هفتم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول ۹۵۳ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۷٫۰۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon پیام های آسمان ۷٫۶ مگابایت

۱۱۰ انگلیسی

(۰۳/۰۴/۹۶)
هفتم PDF icon انگلیسی۸٫۹۹ مگابایت

۱۱۰/۱ کتاب کار انگلیسی

(۰۳/۰۴/۹۶)
هفتم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۷۶٫۸۸ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۸٫۱۱ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۸۱۰٫۸۹ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب کار انگلیسی ۸٫۸۶ مگابایت

۱۱۲ آموزش قرآن

(۰۳/۰۴/۹۶)
هفتم PDF icon آموزش قرآن۲۳٫۶ مگابایت

۱۱۴/۱ عربی

(۰۳/۰۴/۹۶)
هفتم PDF icon عربی۵٫۶۸ مگابایت

۱۰۲

کاروفناوری

(۰۳/۰۴/۹۶)
هفتم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶۱۹٫۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۹۶۱٫۹۳ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۶۹۶٫۷۹ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۸۲۵٫۸۲ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۶۳ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱۰۱۶٫۹۵ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۱٫۵۶ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۱٫۲۲ مگابایت
PDF icon بخش هشتم ۱٫۰۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کار وفناوری ۵٫۹ مگابایت

۱۰۵٫۲

ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

(۰۳/۰۴/۹۶)

هفتم

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۰۰٫۵۸ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۷۶۴٫۷۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ضمیمه پیام های آسمان ۱٫۰۵ مگابایت

۱۰۵٫۱

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هفتم -دوره اول متوسطه-ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی)

(۲۷/۰۴/۹۶)
هفتم
فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۵۱۸٫۴۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۰۵ مگابایت