کتاب های ششم دبستان
کد کتاب عنوان پایه دانلود سال تحصیلی ۹۷-۹۶
۳۴ فارسی

(۹۶/۰۴/۰۴)

ششم دبستان فایل بخش های کتاب:

 مقدمه ۹۹۳٫۶۷ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۴۶ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۶۱ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۵۲ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۴ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۴ مگابایت
 بخش ششم ۲٫۵۴ مگابایت

فایل کامل کتاب:

 فارسی ۷٫۵۷ مگابایت
  ۱ /۳۴ نگارش فارسی

(۹۶/۰۴/۰۴)

ششم دبستان فایل بخش های کتاب:

 مقدمه ۴۲۶٫۵۹ کیلوبایت
 بخش ا ول ۱٫۲۶ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۳ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۳۷ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۳۳ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۱۴ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۲ مگابایت

فایل کامل کتاب:

 نگارش فارسی ۷٫۳۶ مگابایت
۶/۳۴ ریاضی

(۹۶/۰۴/۰۴)

ششم دبستان فایل بخش های کتاب:

 مقدمه ۷۷۴٫۳۳ کیلوبایت
 بخش اول ۴٫۶۴ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۴۸ مگابایت
 بخش سوم ۳٫۳۶ مگابایت
 بخش چهارم ۵٫۶۶ مگابایت
 بخش پنجم ۵٫۴۱ مگابایت
 بخش ششم ۲٫۷۵ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۸۲ مگابایت

فایل کامل کتاب:

 ریاضی ۲۲٫۵۹ مگابایت
۴/۳۴ آموزش قرآن

(۲۰/۰۳/۹۶)

ششم دبستان
 مقدمه ۸۷۵٫۳۸ کیلوبایت
 بخش ا ول ۹۷۳٫۳۱ کیلوبایت
 بخش دوم ۸۲۴٫۳۲ کیلوبایت
 بخش سوم ۱٫۱۸ مگابایت
 بخش چهارم ۸۶۲٫۲۱ کیلوبایت
 بخش پنجم ۱٫۰۱ مگابایت
 بخش ششم ۹۹۴٫۰۵ کیلوبایت
 بخش هفتم ۱٫۰۳ مگابایت
 بخش هشتم ۹۷۰٫۵۴ کیلوبایت
 بخش نهم ۸۴۲٫۵۹ کیلوبایت
 بخش دهم ۶۱۵٫۸۳ کیلوبایت
 بخش یازدهم ۹۹۱٫۹۱ کیلوبایت
 بخش دوازدهم ۸۷۰٫۲۱ کیلوبایت
 بخش سیزدهم ۸۹۵٫۷۷ کیلوبایت
 بخش چهاردهم ۶۰۵٫۰۵ کیلوبایت
 بخش پانزدهم ۳٫۱۳ مگابایت
 بخش شانزدهم ۵۹٫۷۵ کیلوبایت
 آموزش قرآن ۱۲٫۳۲ مگابایت
۲/۳۴ علوم تجربی

(۹۶/۰۴/۰۴)

ششم دبستان فایل کامل کتاب:

 علوم تجربی ۶٫۰۷ مگابایت
۳/۳۴ هدیه های آسمان

(۲۳/۰۵/۹۵)

ششم دبستان مقدمه۲٫۷۵ مگابایت
بخش اول۲٫۰۴ مگابایت
بخش دوم۱٫۷۵ مگابایت
بخش سوم۱ مگابایت
فایل کامل کتاب۶٫۸۴ مگابایت
۱۰/۳۴ کتاب کارو فناوری

(۹۶/۰۴/۰۴)

ششم دبستان فایل بخش های کتاب:

 مقدمه ۷۱۹٫۹۸ کیلوبایت
 بخش اول ۳٫۴۸ مگابایت

فایل کامل کتاب:

 کار و فناوری ۳٫۷۲ مگابایت
۵/۳۴ مطالعات اجتماعی

(۲۰/۰۳/۹۶)

ششم دبستان
 مقدمه ۱۰٫۷۴ مگابایت
 بخش اول ۱٫۶۱ مگابایت
 مطالعات اجتماعی ۱۱٫۷ مگابایت
۸/۳۴ کتاب کارتفکرو پژوهش

(۹۶/۰۴/۰۴)

ششم دبستان فایل بخش های کتاب:

 مقدمه ۷۲۷٫۰۱ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۳۴ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۲۷ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۰۱ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۰۸ مگابایت
 بخش پنجم ۷۵۶٫۰۷ کیلوبایت

فایل کامل کتاب:

 تفکر و پژوهش ۳٫۹ مگابایت
۷/۳۴ ضمیمه هدیه های آسمان ششم دبستان ویژه اهل سنت
(۹۶/۰۴/۲۷)
ششم دبستان
 مقدمه ۵۴۶٫۶۹ کیلوبایت
 بخش اول ۲٫۸۷ مگابایت
 ضمیمه ی هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت) ۲٫۹۷ مگابایت
۹/۳۴ هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی)
(۹۶/۰۴/۲۷)
ششم دبستان
 هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) ۴٫۰۶ مگابایت