کتاب های پنجم دبستان

کد کتاب عنوان دانلود پایه
۲۳ هدیه های آسمان

(۲۰/۰۳/۹۶)

 هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) ۷٫۹۹ مگابایت
پنجم دبستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷
۲۱ ریاضی

(۲۰/۰۳/۹۶)

 مقدمه ۳۸۴٫۶۸ کیلوبایت
 بخش اول ۸۶۷٫۲۶ کیلوبایت
 بخش دوم ۷۵۷٫۳۲ کیلوبایت
 بخش سوم ۱٫۳ مگابایت
 بخش چهارم ۱۰۲۰٫۴ کیلوبایت
 بخش پنجم ۶۱۷٫۵۵ کیلوبایت
 بخش ششم ۱۰۱۹٫۶۱ کیلوبایت
 بخش هفتم ۵۹۱٫۴۴ کیلوبایت
 ریاضی ۵٫۹۹ مگابایت
پنجم دبستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷
۲۰ فارسی

(۲۰/۰۳/۹۶)

 مقدمه ۱٫۳۱ مگابایت
 بخش اول ۱٫۶ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۶۴ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۵۵ مگابایت
 بخش چهارم ۲٫۱۱ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۹ مگابایت
 بخش ششم ۲٫۳۷ مگابایت
 فارسی ۹٫۷۶ مگابایت
پنجم دبستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷
  ۲۰/۱ فارسی نگارش

(۲۰/۰۳/۹۶)

 مقدمه ۶۰۹٫۷۱ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۲۵ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۶ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۲۲ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۵۲ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۴۴ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۳۵ مگابایت
 نگارش فارسی ۶٫۳۵ مگابایت
پنجم دبستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷
۲۳/۱ آموزش قرآن

(۲۰/۰۳/۹۶)

 مقدمه ۸۴۸٫۱۸ کیلوبایت
 بخش اول ۷۴۷٫۶۴ کیلوبایت
 بخش دوم ۲٫۱۷ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۰۴ مگابایت
 بخش چهارم ۲٫۱۳ مگابایت
 بخش پنجم ۲٫۶۸ مگابایت
 بخش ششم ۶٫۵۷ مگابایت
 آموزش قرآن ۱۶٫۰۸ مگابایت
پنجم دبستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷
۲۲ علوم تجربی

(۲۰/۰۳/۹۶)

 مقدمه ۳۷۴٫۶۴ کیلوبایت
 بخش اول ۳۷۳٫۴۱ کیلوبایت
 بخش دوم ۶۷۱٫۷۷ کیلوبایت
 بخش سوم ۳۲۵٫۲۶ کیلوبایت
 بخش چهارم ۶۵۰٫۲۸ کیلوبایت
 بخش پنجم ۸۸۷٫۰۴ کیلوبایت
 بخش ششم ۵۲۸٫۴۵ کیلوبایت
 بخش هفتم ۵۳۹٫۱۳ کیلوبایت
 بخش هشتم ۵۲۸٫۸۴ کیلوبایت
 بخش نهم ۶۷۰٫۹۶ کیلوبایت
 بخش دهم ۶۶۴٫۱۷ کیلوبایت
 بخش یازدهم ۴۹۷٫۸۳ کیلوبایت
 بخش دوازدهم ۳۶۲٫۰۹ کیلوبایت
 علوم تجربی ۶٫۵۲ مگابایت
پنجم دبستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷
۲۴ مطالعات اجتماعی

(۲۰/۰۳/۹۶)

 مقدمه ۳٫۰۵ مگابایت
 بخش اول ۳٫۰۳ مگابایت
 بخش دوم ۴٫۶ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۷۸ مگابایت
 بخش چهارم ۳٫۵۵ مگابایت
 بخش پنجم ۴۹۴٫۶۶ کیلوبایت
 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان ۱۵٫۵۸ مگابایت
پنجم دبستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷
۲۹ هدیه های آسمان ویژه اهل سنت

(۲۰/۰۳/۹۶)

 مقدمه ۱۳۷٫۶۹ کیلوبایت
 بخش اول ۲٫۴۹ مگابایت
 ضمیمه کتاب هدیه های آسمان ۲٫۶۱ مگابایت
پنجم دبستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷
۳۳

هدیه های آسمان (ویژه اقلیتهای دینی)

(۲۰/۰۳/۹۶)

 مقدمه ۱۴۷٫۷۱ کیلوبایت
 بخش اول ۷۴۸٫۷۶ کیلوبایت
 بخش دوم ۳٫۰۸ مگابایت
 هدیه های آسمان (ویژه اقلیتهای دینی) ۳٫۸۳ مگابایت
پنجم دبستان سال تحصیلی ۹۶-۹۷

آخرین اخبار