کتاب های چهارم دبستان
کد کتاب
عنوان
پایه
فایل های کتاب ها
سال تحصیلی ۹۷-۹۶

۱۵

ریاضی 

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۲٫۴۴ مگابایت
PDF icon بخش اول ۱٫۵۶ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۱۴ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۳۱ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۱۵ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱۰۱۲٫۳۳ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۹۴۴٫۰۲ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی ۵٫۶۹ مگابایت

۱۸

مطالعات اجتماعی 

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۹۲۴٫۹۱ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱۲٫۳۲ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۵۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی ۱۳٫۸ مگابایت

۱۷

هدیه های آسمان 

چهارم دبستان

فایل کامل کتاب:
PDF icon هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) ۱۴٫۱۲ مگابایت

۱۴٫۱

نگارش فارسی

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۹۳٫۲۸ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۵۱ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۸۴ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۵۶ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۷۲۹٫۱۳ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۹۸ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۲٫۰۱ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۱٫۶۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش فارسی ۱۲٫۴۱ مگابایت

۱۴

فارسی

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۵۲٫۹۴ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۷۳ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۷۳ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۵۵ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۳۵۶٫۳ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۴۹ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۱٫۶۳ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۲٫۲۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی ۱۰٫۷۴ مگابایت

۱/۱۷
 آموزش قرآن

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۹۱۷٫۶۴ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۱ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۳۵ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۳٫۳۵ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۳٫۵۴ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۴٫۲ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۵٫۴۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آموزش قرآن ۱۹٫۰۶ مگابایت

۱۶
علوم تجربی

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۵۱٫۴۸ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۸۰۳٫۹۷ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۲۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۱۸ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۸۹۴٫۵۶ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۱۰۰۶٫۳۷ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۱٫۳۷ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۱٫۰۲ مگابایت
PDF icon بخش هشتم ۱٫۲۱ مگابایت
PDF icon بخش نهم ۳٫۱۵ مگابایت
PDF icon بخش دهم ۱۰۲۲٫۴۹ کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم ۱٫۰۲ مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم ۹۹۰٫۰۹ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی ۹٫۶۳ مگابایت

 

۲۸
ضمیمه کتاب هدیه های آسمان ویژه اهل سنت

چهارم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۲۰۶٫۳۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۶۷ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۵۲۴٫۴۵ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) ۱٫۷۸ مگابایت

 

۳۲

 هدیه های آسمان ویژه اقلیت های مذهبی 
(۹۶/۰۴/۲۷)

چهارم دبستان

 هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) ۳٫۹۶ مگابایت