کتاب های سوم دبستان
کد کتاب
عنوان
پایه
فایل های کتاب
سال تحصیلی ۹۷-۹۶
۹

فارسی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱٫۱۴ مگابایت
PDF icon بخش اول ۱٫۱۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۱۱ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۵۱ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۹۵۳٫۰۷ کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم ۸۷۳٫۵۴ کیلوبایت
PDF icon بخش ششم ۱٫۴۸ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۱٫۹۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی ۸٫۶۴ مگابایت

۹/۱ نگارش فارسی

سوم دبستان

فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش فارسی ۳٫۲۲ مگابایت

۱۰ ریاضی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۲٫۴۸ مگابایت
PDF icon بخش اول ۲٫۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی ۴٫۴۶ مگابایت

۱۲/۱ آموزش قرآن

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۹۳۲٫۱ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۸۵ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۶۶ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۲٫۷۸ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۲٫۵۳ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۵۶۹٫۷۱ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آموزش قرآن ۷٫۵۹ مگابایت

۱۱ علوم تجربی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۳۹۷٫۶۹ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۱۲ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۷۳ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۹۳۰٫۱۴ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی ۶٫۹ مگابایت

۱۲ هدیه های آسمان

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۳٫۳۲ مگابایت
PDF icon بخش اول ۳٫۷۸ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱۵٫۴۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) ۲۱٫۹۷ مگابایت

۲۷ هدیه های آسمان ویژه اقلیت های دینی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱٫۴۹ مگابایت
PDF icon بخش اول ۱٫۶۵ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۷۷۳٫۲۹ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) (ویژه ی اهل سنت) ۳٫۰۷ مگابایت

۱۳ مطالعات اجتماعی

سوم دبستان

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۷۴۲٫۱۸ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱۰۲۰٫۷۵ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۴٫۱۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۶۵ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱۰۰۱٫۸۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon مطالعات اجتماعی ۸٫۲۵ مگابایت

۲۷ ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) (ویژه ی اهل سنت)
(۹۶/۰۴/۲۷)
سوم دبستان
 مقدمه ۱٫۴۹ مگابایت
 بخش اول ۱٫۶۵ مگابایت
 بخش دوم ۷۷۳٫۲۹ کیلوبایت
 ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) (ویژه ی اهل سنت)۳٫۰۷ مگابایت