درخشش بانوان فرهنگی ایلام در کسب مقام نخست کشوری در جشنواره ی درس پژوهی
مشاور بانوان اداره آموزش و پرورش شهرستان ایلام، ازدرخشش بانوان فرهنگی این شهرستان در کسب مقام نخست کشوری درجشنواره ی درس پژوهی تدریس برتر خبر داد

ایلام معلم؛ همکاران فرهیخته وهنرمند گروه فرهنگ وهنر شهرستان ایلام  خانم ها آزاده اسدی ،زهرا جمشیدی ،کبری غیابی در جشنواره ی درس پژوهی  تدریس برتر کشور مقام نخست این جشنواره راکسب کردند.ولدبیگی مدیر آموزش وپرورش شهرستان ایلام ضمن اظهار خرسندی از این موضوع ابرازداشتند که گسترش فرهنگ یاد گیری در مدارس وفراهم کردن محیط یادگیری معلمان از یکدیگر ، تبادل تجارب مفید آموزش .تغییر در دیدگاه آموزشی همکاران،ارتقاء سطح دانش حرفه ای معلمان ، باز اندیشی معلمان در رفتارازجمله پیامدهای مثبت شرکت در این گونه جشنواره ها میباشد.خانم برنجی مشاور بانوان نیز ابراز داشتند که در زمینه انجام فرایند های موثر یادگیری ، بانوان دارای|پتانسیل  بالقوه ایی  هستند که لازم است بستر مناسب جهت به فعلیت رساندن این قابلیت ها فراهم گردد.