آغاز به کار بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان داوطلب ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تهران

ایلام معلم؛ شنبه زاده مدیر هسته گزینش استان  اظهار داشت: آغاز بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان متقاضی ورود به مراکز دانشگاه فرهنگیان وشهید رجایی تهران از هفته اول شهریور آغاز می شود ایشان در خصوص پذیرفته شدگان توجه داوطلبان را به نکات زیر معطوف نمودند.

۱-هرکدام از داوطلبان پس از تهیه یک نسخه از فرم اطلاعات فردی از سایت سازمان سنجش نسبت به تکمیل دقیق ان والصاق یک قطعه عکس  اقدام و به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی در اولین فرصت در محل های تعیین شده آن را تحویل دهند

الف-در شهرستان ایلام ومنطقه چوار  مدارک را مستقیما تحویل هسته گزینش اداره کل آموزش وپرورش نمایند

ب-در شهرستان های سیروان وچرداول ومنطقه هلیلان مدارک را تحویل نماینده گزینش در شهرستان چرداول نمایند

ج-در شهرستان های بدره ،دره شهر وآبدانان مدارک  را تحویل نماینده گزینش در شهرستان دره شهر نمایند

د -در شهرستان دهلران ،منطقه موسیان مدارک را تحویل حراست  آموزش وپرورش دهلران نمایند

و-در شهرستان های ایوان ، ملکشاهی، مهران ومنطقه زرین آباد مدارک را تحویل حراست نمایند

ضمنا عدم تکمیل فرم و یا عدم ارسال به موقع به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاههای مذکور می باشد.