دو خبر خوش مالی برای فرهنگیان !

?طبق اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش، طبقه تشوقی هیچ دبیری کم نشده است. این گزارش می افزاید که مابقی معوقات معلمان تا آغاز سال تحصیلی جاری پرداخت خواهد شد.

?به گزارش ایلام معلم، برخی از گزارشات حاکی است که بر اساس بخشنامه مربوط به حذف طبقه تشویقی و ارتقای طبقه کارکنان از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش، طبقه تشوقی دبیران کم شده و برخی دبیران نیز طبقه تشویقی اضافه گرفته اند.

این موضوع در حالی است که معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده است طبقه تشویقی هیچ فردی حذف و کم نشده است لذا با وجود ابلاغ این حکم طبقه تشویقی های دبیران کم نشده است.

?این معاونت همچنین در مورد وضعیت معوقات معلمان طرح خریدخدمات اعلام کرد: با تامین حدود ۱۱هزارمیلیارد تومان برای معوقات از آبان سال ۱۳۹۵ تا فروردین ماه سال ۱۳۹۶ کلیه معوقات معلمان خریدخدمت که انباشته از سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بود، پرداخت شد.

?باقی مانده مطالبات کنونی از اول مهرماه سال ۱۳۹۵ است که نمی توان اسم آن را معوقه نامید چرا که برای معلمان سال مالی در واقع منطبق بر سال تحصیلی آستانه با این وجود از کل مبلغ مورد نیاز برای سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ (یعنی تا اول مهرماه سال ۱۳۹۶) بخشی از آن پرداخت شده و مابقی نیز نیاز به برنامه ریزی دارد.