کد رشته های دانشگاه های فرهنگیان مربوط به استان ایلام

*** مخصوص داوطلبین گروه انسانی ***

 

 

 

 

 

 *** مخصوص داوطلبین گروه ریاضی ***

 

 

 

 

*** مخصوص داوطلبین گروه تجربی ***