هدیه موسسه خیریه زنجیره اقبال فرزانه به مدارس چرداول

به گزارش ایلام معلم، موسسه خیریه زنجیره اقبال فرزانه مبلغ   ۴ میلیون و هشتصد هزار تومان را جهت تعمیر و رنگ آمیزی مدارس شهرستان چرداول به تعدادی از مدارس شهرستان چرداول اهدا نمود.

 این موسسه خیریه قول مساعدت و همکاری بیشتر با آموزش و پرورش چرداول در امر تعمیرات مدارس را داده است.این موسسه نیز در سال قبل یکی از مدارس شهرستان (آیت اله طالقانی ) زنجیره علیا را با همکاری مدیر و اولیا دانش آموزان به طور کامل نوسازی نمود.

این موسسه در امر تهیه لباس های فرم دانش آموزی نیز کمک های قابل توجهی را در جهت دوخت رایگان لباس دانش آموزان بی بضاعت انجام داده است