علی زر افشان ،وزیر احتمالی آموزش و پرورش دولت دوازدهم

 

به گزارش ایلام معلم ،به احتمال بسیار فراوان آقای مهندس علی زرافشان به عنوان وزیر پیشنهادی آقای دکتر روحانی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی خواهد شد. بنابراین خوب است با سوابق ایشان آشنا شویم.

۱- معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش (۱۳۹۲)

۲- مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی (۱۳۹۲-۱۳۸۴ )

۳- مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی (۱۳۸۴-۱۳۸۰ )

۴- مشاور آموزشی وزیر آموزش و پرورش (۱۳۸۰-۱۳۷۶)

۵- معاون  و دبیر دبیرستان شاهد (۱۳۷۶-۱۳۶۸)

۶- معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران(۱۳۶۸-۱۳۶۷)

۷- هماهنگ کننده گروه های آموزشی استان تهران (۱۳۶۷-۱۳۶۵)

۸- کارشناس آموزش ضمن خدمت  استان تهران(۱۳۶۵-۱۳۶۳)

۹- استخدام رسمی آموزش و پرورش به عنوان هنرآموز هنرستان (۱۳۶۳)

۱۰- مدرس مرکز تربیت معلم (دوره های ضمن خدمت و بدو خدمت ) (۱۳۶۸-۱۳۶۳)

۱۱- مدرس مرکز آموزش کتابداری (۱۳۷۸-۱۳۷۴)

۱۲- دبیر  دبیرستان (۱۳۶۳-۱۳۵۸)

۱۳- دبیر راهنمایی تحصیلی(۱۳۵۸-۱۳۵۶)

۱۴- معلم ابتدایی(۱۳۵۶-۱۳۵۳)

۱۵- عضو شورای عالی آموزش و پرورش(۱۳۸۴-۱۳۸۰)

۱۶- مسئول کمیسیون برنامه درسی شورای عالی آموزش و پرورش(۱۳۸۴-۱۳۸۰)

۱۷- عضویت در۹ کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان کارشناس(۱۳۹۲-۱۳۷۶)

۱۸ – نماینده وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون مشترک ایران وترکمنستان به منظور تدوین تفاهم نامه همکاری فی مابین (۱۳۷۷)

۱۹- نماینده وزارت آموزش و پرورش و رئیس هیئت نمایندگی تدوین تفاهم نامه فی مابین با وزارت آموزش و پرورش  ااتریش(اتریش، ۱۳۷۸)