برگزاری دوره ضمن خدمت آسیب شناسی خانواده در شهرستان بدره

این دوره ی ضمن خدمت با حضور دکتر رشیدی رییس و علی زرآباد کارشناس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام برای کلیه مدیران مدارس شهرستان بدره برگزار گردید. دوره ی ضمن خدمت ((آسیب شناسی خانواده)) به مدت هشت ساعت و به صورت حضوری برای مدیران برگزار گردید. در این دوره  مدیران در رابطه با آسیب های اجتماعی خانواده ها و فعالیت های انجمن های اولیا و مربیان مدارس مورد آموزش قرار گرفتند.