در راستای بازدید معاون محترم وزارت آموزش و پرورش از استان

دکتر جعفری مدیرکل دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت :طرح آموزش آموزگاران پایه را با هدف ارتقای کیفیت برنامه تربیت بدنی و با اولویت دوره ابتدایی خواهران در دستور کار قرار داده و تا کنون توانسته ایم ۴۰ هزار نیروی انسانی را آموزش دهیم.

وی افزود: ایجاد شادابی در بین آموزگاران و دانش آموزان و هم چنین انجام فعالیت های تلفیقی درس ورزش از مزایای  طرح آموزش آموزگاران پایه  می باشد.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در بخش پایانی سخنان خود، تدوین محتوای راهنمای معلم با سر فصل تربیت بدنی گامی مهم در راستای هماهنگی و ترویج فعالیت های تربیت بدنی عنوان کرد.