کتاب های درسی آموزش متوسطه اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

پایه هفتم

آموزش قرآن : ۱۱۲ انگلیسی : ۱۱۰
تعلیمات ادیان الهى و اخلاق-ویژۀ اقلیت هاى دینى : ۱۰۵/۱ تفکر و سبک زندگی : ۱۱۱
تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران) : ۱۱۱/۱ ریاضی : ۱۰۳
ریاضیات تکمیلی ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان : ۱۰۳/۱ ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) : ۱۰۵/۲
عربی : ۱۱۴/۱ علوم تجربی : ۱۰۴
علوم تکمیلی ویژه استعدادهای درخشان : ۱۰۴/۱ فارسی : ۱۰۱
فارسی و نگارش ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان : ۱۰۱/۲ فرهنگ و هنر : ۱۰۹
مطالعات اجتماعی : ۱۰۸ نگارش : ۱۰۱/۱
پیام های آسمان : ۱۰۵ کار و فناوری : ۱۰۲
کتاب کار انگلیسی : ۱۱۰/۱

پایه هشتم

آموزش قرآن : ۱۲۶ انگلیسی۲ : ۱۲۴
انگلیسی۲ : ۱۵۴/۱ تعلىمات ادیان الهى و اخلاق-ویژۀ اقلیت هاى دینى : ۱۱۹/۲
تفکر و سبک زندگی : ۱۲۱/۱ تفکر و سبک زندگی : ۱۲۷
ریاضی : ۱۱۷ ریاضیات تکمیلی ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان : ۱۱۷/۱
ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) : ۱۱۹/۱ عربی : ۱۲۵
علوم تجربی : ۱۱۸ علوم تکمیلی ویژۀ مدارس استعدا دهای درخشان : ۱۱۸/۱
فارسی : ۱۱۵ فارسی و نگارش ویژه مدارس استعدادهای درخشان : ۱۱۵/۲
فرهنگ و هنر : ۱۲۳ مطالعات اجتماعی : ۱۲۲
نگارش : ۱۱۵/۱ پیام های آسمان : ۱۱۹
کار و فناوری : ۱۱۶ کتاب کار انگلیسی : ۱۲۴/۱

پایه نهم

آمادگی دفاعی : ۱۴۴ آموزش قرآن : ۱۴۲
انگلیسی۳ : ۱۴۰ تعلیمات ادیان الهی و اخلاق-ویژه اقلیّت های دینی : ۱۳۵/۲
ریاضی : ۱۳۳ ریاضیات تکمیلی ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان : ۱۳۳/۱
ضمیمۀ پیام های آسمان(ویژۀ اهل سنّت) : ۱۳۵/۱ عربی : ۱۴۱
علوم تجربی : ۱۳۴ علوم تکمیلی ویژه مد ارس استعد ا دهای د رخشان : ۱۳۴/۱
فارسی : ۱۳۱ فارسی و نگارش ویژه استعدادهای درخشان : ۱۳۱/۲
فرهنگ و هنر : ۱۳۹ مطالعات اجتماعی : ۱۳۸
نگارش : ۱۳۱/۱ پیام های آسمان : ۱۳۵
کار و فناوری : ۱۳۶ کتاب کار انگلیسی : ۱۴۰/۱