کتاب های درسی آموزش ابتدایی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

پایه اول

آموزش قرآن : ۴/۱ ریاضی : ۲
علوم تجربی : ۴ فارسی : ۱
نگارش فارسی : ۱/۱

پایه دوم

آموزش قرآن : ۸-۱ ریاضی : ۶
ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی)(ویژه ی اهل سنّت) : ۲۶ علوم تجربی : ۷
فارسی : ۵ نگارش فارسی : ۵/۱
هدیه های آسمان : ۸

پایه سوم

آموزش قرآن : ۱۲/۱ ریاضی : ۱۰
ضمیمه هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت) : ۲۷ علوم تجربی : ۱۱
فارسی : ۹ مطالعات اجتماعی : ۱۳
نگارش فارسی : ۹/۱ هدیه های آسمان : ۱۲

پایه چهارم

آموزش قرآن : ۱۷/۱ ریاضی : ۱۵
ضمیمه ی کتاب هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی)-ویژه ی اهل سنّت : ۲۸ علوم تجربی : ۱۶
فارسی : ۱۴ مطالعات اجتماعی : ۱۸
نگارش فارسی : ۱۴/۱ هدیه های آسمان : ۱۷

پایه پنجم

آموزش قرآن : ۲۳/۱ ریاضی : ۲۱
ضمیمه کتاب هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت) : ۲۹ علوم تجربی : ۲۲
فارسی : ۲۰ مطالعات اجتماعی : ۲۴
نگارش فارسی : ۲۰/۱ هدیه های آسمان : ۲۳

پایه ششم

آموزش قرآن : ۳۴/۴ تفکر و پژوهش : ۳۴/۸
ریاضی : ۳۴/۶ ضمیمه هدیه های آسمان : ۳۴/۷
علوم تجربی : ۳۴/۲ فارسی : ۳۴
مطالعات اجتماعی : ۳۴/۵ نگارش فارسی : ۳۴/۱
هدیه های آسمان : ۳۴/۳ کار و فناوری : ۳۴/۱۰

تهیه شده توسط وبسایت ایلام معلم