نقطه تکامل پروژه مهر ساماندهی و استقرار نیروی انسانی در مدارس می باشد

ایلام معلم،فارس شریفی مدیر آموزش وپرورش شهرستان ایلام گفت: همه ی ما باید در آماده سازی مدرسه ای با نشاط و امید برای دانش آموزان به ویژه سال اولی ها که اولین خاطره ی حضورشان به مدرسه در اذهان آنان نقش می یابد سهیم باشیم

وی تصریح کرد: کمیته های شکل گرفته به فراخور وظایفی که به عهده ی آنان گذاشته می شود بایستی به انجام درست وظایف محوله اقدام و مجموعه اقدامات خویش را مستند به آمار و ارقام و تصاویر و شرح و انشای آن نمایند.

ایشان اظهار نمود: یکی دیگر از برنامه های حساس و حائز اهمیت در پروژه مهر تهیه و توزیع متوازن ومساوی امکانات و تجهیزات در بین مدارس نیازمند است که با محوریت حوزه معاونت توسعه مدیریت و همکاری سایر معاونت ها انجام می گیرد.

شریفی افزود : از جمله اهداف برجسته پروژه مهر ، آماده سازی مدرسه از همه ی جهات برای ورود دانش آموزان ، ایجاد فضای نشاط آور ، توزیع متوازن نیروی انسانی، تهیه وتجهیز امکانات مورد نیاز مدارس و حضور و استقرار همه ی عوامل مدارس در اولین روز باز گشایی خواهد بود

فارس شریفی در پایان خاطر نشان کردکه با تلاش وکوشش معاونین محترم آموزشی وتدابیر ایشان دربخش های گوناگون نیازها برطرف شده به طوری که می توان ادعا کرد که اول مهر هیچ کلاسی  بدون معلم نخواهد بود.