برگزاری آزمون تعیین صلاحیت راهبران آموزشی در موسیان

ایلام معلم،سعید خانه زر رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه در این خصوص گفت: با توجه به پراکندگی منطقه و وجود کثیری از مدارس روستایی و چند پایه، وجود راهبران آموزشی پرورشی به عنوان بازوان توانمند کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی در سطح منطقه یک ضرورت است.

خانه زر ادامه داد: در این آزمون ۴ نفر از نیروهای آموزشی که دارای شرایط لازم جهت احراز پست راهبری آموزشی پرورشی بودند با هم رقابت می کنند که پس از جمع بندی نتایج آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی ۲ نفر از آنها به عنوان راهبر آموزشی پرورشی منطقه انتخاب خواهند شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه افزود: راهبران آموزشی می توانند در ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی در روستاها، ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی، کاهش افت تحصیلی در مدارس روستایی و اجرای عدالت آموزشی پرورشی در روستاها و کم کردن فاصله علمی دانش آموزان روستایی در مقایسه با دانش آموزان شهری نقش خطیری را ایفاء نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که راهبران آموزشی و پرورشی منطقه با مسئولیت پذیری و اشراف بر وظایف محوله می توانند در تحقق اهداف تعریف شده موفق عمل کنند.