معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایوان سازماندهی شدند

ایلام معلم، علیرضا پناهی مدیر آموزش و پرورش در جلسه ساماندهی معلمان ابتدایی شهرستان ایوان گفت: امسال در مقطع ابتدایی، سازماندهی کلی نیروهای همکار صورت گرفت و با تلاش معاونت  محترم آموزشی تمام امتیازت آموزگاران محترم مورد بررسی قرار گرفته است تا حق هیچ همکاری تضییع نگردد. ایشان از فعالیت خوب آموزگاران مدارس شهری و روستایی در سال تحصیلی گذشته تقدیر و تشکر کرد.

مدیر آموزش و پرورش ایوان  ادامه داد: تحول در نظام آموزشی باید از آموزش محوری به سمت پژوهش محوری پیش برود و این یکی از وظایف مهم معلمان در مدارس خواهد بود.وی گفت : آشنایی با قانون و قانونمندی باید از دبستان شروع شود و اینجاست که دانش آموزان باید با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند.
در ادامه حیدری معاون آموزشی آموزش و پرورش ایوان نیز در مورد چگونگی نحوه محاسبه امتیازات و سازماندهی کلی نیروهای مقطع ابتدایی مطالبی را ارائه کرد.

 

 

سازماندهی