زمان واریز حقوق مرداد ماه فرهنگیان

پرداخت حقوق مرداد بصورت نظام هماهنگپایا درسطح کشور سند زده شده و حداکثر تا شنبه آتی به حساب همه همکاران واریز خواهد شد.