امضای تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و دانشگاه فنی و حرفه ای

ایلام معلم؛حشمت اله وردی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان گفت : امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش و پرورش استان و دانشگاه فنی و حرفه ای در راستای توسعه همکاری های و استفاده از ظرفیت های موجود طرفین در جهت تسهیل فرآیند مهارت آموزشی هنرجویان و دانشجویان رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش و ایجاد روحیه کارآفرینی صورت گرفت .

وی افزود : موضوعات مهمی چون تأکید بر حفظ ارتباط پویا بین اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه فنی و حرفه ای ، ایجاد هماهنگی ، هم افزایی و توسعه و تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش ، همکاری و مشارکت در دستیابی به کسب دانش و مهارت نیروی کار استان در این تفاهم نامه مدنظر قرارگرفته است .

اله وردی اظهار داشت : این تفاهم نامه در روز سه شنبه ۹  مرداد ماه در ۶ ماده و ۱ تبصره به امضاء مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای رسید