گروه بندی شرکت برق ایلام ( شهرها و بخش های استان ایلام )

برنامه اعلامی اقتضایی بوده و در صورت تغییر مصرف و اعمال یا عدم اعمال مدیریت مصرف از طرف مشترکین محترم سهمیه بندی مذکور کاهش یا افزایش خواهد یافت.