شیروانی از اعلام نتایج جشنواره تدریس استان ایلام در بخش متوسطه خبرداد.

ایلام معلم؛معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان از کسب مقام اول شهرستان سیروان در جشنواره تدریس استان خبر داد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و  روابط عمومی آموزش وپرورش استان ایلام ، علاالدین شیروانی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس ارزیابی نتایج جشنواره نوآوری در فرایند یاددهی- یادگیری متوسطه اول و جشنواره الگوهای برتر تدریس متوسطه نظری بخش حضوری و غیر حضوری ، شهرستان سیروان توانست مقام اول جشنواره تدریس استان را کسب نماید.

وی افزود: شهرستان های آبدانان و ایلام به ترتیب مقام  دوم و سوم این جشنواره را در سال تحصیلی ۹۶/۹۷ کسب نمودند.

نتایج جشنواره های تدریس استان ایلام به تفکیک بخش ها در سال تحصیلی  ۹۷  ۹۶

(بر حسب شهرستان / منطقه )

ردیف جشنواره نوآوری در فرآیند یاددهی -یادگیری متوسطه اول چهاردهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس

متوسطه نظری (بخش حضوری)

چهاردهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس

متوسطه نظری (بخش غیر حضوری)

شهرستان / منطقه رتبه شهرستان / منطقه رتبه شهرستان / منطقه رتبه
۱ ایلام اول آبدانان اول سیروان اول
۲ سیروان دوم سیروان دوم مهران دوم
۳ آبدانان سوم بدره سوم زرین آباد سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج کلی جشنواره های تدریس استان ایلام  در سال تحصیلی  ۹۷  ۹۶

(بر حسب شهرستان / منطقه )

ردیف شهرستان / منطقه رتبه
۱ سیروان اول
۲ آبدانان دوم
۳

ایلام

سوم